ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

Utworzone w 2014 roku Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI) stanowi kolejny z dowodów na to, jak ważny dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego jest zrównoważony rozwój regionu, uwzględniający zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Zlokalizowana w Chorzowie placówka w zamierzeniach jej twórców ma kształci przyszłych pracowników potrzebnych w obszarach mających istotne znaczenie dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Przygotowana przez pracowników wywodzących się z Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii oraz Instytutu Nauki o Materiałach UŚ oferta edukacyjna obejmuje kierunki szczególnie pożądane z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju: fizykę medyczną, biofizykę, informatykę stosowaną, inżynierię materiałową, a podyplomowo również optometrię. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz rozbudowanej infrastrukturze naukowo-badawczej, a także dostępowi studentów do nowoczesnej unikatowej aparatury laboratoryjnej absolwenci Centrum mają szansę wykonywać deficytowe i priorytetowe z punktu widzenia rozwoju gospodarki profesje. Dyrektorem ŚMCEBI jest prof. Marian Paluch.