UCHWALENIE PRZEZ SENAT UŚ MISJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Ogłoszony w maju 1997 roku dokument zatytułowany Misja Uniwersytetu Śląskiego stanowi dla uniwersyteckiej społeczności swoisty fundament jej działania. Przyjęty przez Senat UŚ, opracowany przez zespół rektorów w konsultacji ze środowiskiem uniwersyteckim akt wskazał obszary, które winien obejmować swoim zasięgiem Uniwersytet. Podkreślono w nim rolę UŚ nie tylko w przekazywaniu wiedzy, lecz także we wnoszeniu wkładu do dziedzictwa kulturowego regionu. Wskazano szczególną rolę Uniwersytetu jako placówki zlokalizowanej na pograniczu regionów, zdefiniowano wyznawane przez UŚ wartości, określono rolę, jaką Uczelnia ma do odegrania w społeczności Górnego Śląska, odwołano się również do poczucia jedności Uczelni jako instytucji kierującej się w swoich dokonaniach interesem UŚ jako całości. Konsekwencją przedstawionej w dokumencie idei funkcjonowania Uczelni pozostaje świadome promowanie rozwoju jak największej liczby dyscyplin naukowych (bez względu na ich „rynkowość”) oraz systematyczne ulepszanie oferty edukacyjnej.