WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

Początki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach , sięgają 1959 roku, gdy w strukturze Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej utworzono osobną Sekcję składającą się z dwóchKatedr: Wychowania Technicznego oraz Technologii Ogólnej. W roku 1964 Sekcja została przekształcona w Wydział Wychowania Technicznego. W 1968 roku Wydział włączono w struktury Uniwersytetu. W ramach Wydziału w 1969 roku utworzono Instytuty: Wychowania Technicznego, Mechaniki oraz Elektrotechniki. Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. Marian Janusz. W latach 1971–2003 Wydział funkcjonował pod nazwą Wydział Techniki, od 2003 roku istnieje jako Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Wydział ma prawo nadawania stopni naukowych: doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych posiada kategorię A. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana pełni prof. Danuta Stróż. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 1173 studentów, a w trybie niestacjonarnym 301 studentów. Swoją działalność Wydział rozpoczął w Katowicach, w 1975 roku został przeniesiony do Sosnowca, gdzie otrzymał budynki przy ulicach Żeromskiego, Suchej, Śnieżnej i 3 Maja, a następnie przy ulicy Będzińskiej. Część Wydziału (Instytut Nauk o Materiałach) swą siedzibę ma obecnie w Chorzowie przy ulicy 75. Pułku Piechoty.