WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego powstał 31 lipca 1968 roku z połączenia Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach i jego odpowiednika w Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Wydziału pierwotnie wchodziły Instytuty: Matematyki, Fizyki i Chemii, oraz Ośrodek Obliczeniowy, który od lutego 1976 roku – pod nazwą Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego – stanowi jednostką międzywydziałową. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydział posiada kategorię A. Ma prawa do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii, nauk fizycznych w zakresie fizyki oraz nauk matematycznych w zakresie matematyki. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana pełni prof. Karol Kołodziej. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 1 205 studentów, w trybie niestacjonarnym – 49 studentów. Wydział ma swoje pomieszczenia i laboratoria w Katowicach przy ulicy Bankowej 14 (Instytut Matematyki, Instytut Fizyki, Instytut Chemii), ulicy Uniwersyteckiej 4 (Instytut Fizyki), ulicy Szkolnej 9 (Instytut Chemii) oraz w Chorzowie – w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych przy ulicy 75. Pułku Piechoty.