WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Początki Wydziału Pedagogiki i Psychologii należy wiązać z powstaniem w 1969 roku na Wydziale Humanistycznym Instytutu Pedagogiki i Psychologii. W 1973 roku Instytut został włączony do Wydziału Nauk Społecznych, a 30 września 1976 roku usamodzielnił się jako Wydział Pedagogiki i Psychologii. Pierwszym dziekanem Wydziału był doc. Henryk Gąsior. Przez lata Wydział przechodził wewnętrzne reorganizacje, obecnie tworzą go: Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów oraz Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika i psychologia, oraz stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych ma kategorię B. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana Wydziału pełni prof. Stanisław Juszczyk. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 1 911 studentów, a w trybie niestacjonarnym – 628 studentów. Siedzibą Wydziału jest budynek przy ulicy Grażyńskiego 53 w Katowicach.