WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Wydział Prawa i Administracji powstał jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego 31 lipca 1968 roku. Strukturę Wydziału oparto na istniejących wcześniej katedrach Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Wydziału w 1969 roku weszły Instytuty: Prawa Sądowego, Administracji i Zarządzania, Prawa Gospodarczego oraz Historii Państwa i Prawa. Pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji był prof. Mieczysław Sośniak. W kolejnych latach Wydział ulegał reorganizacji, obecnie w strukturze Wydziału funkcjonuje 19 katedr, Pracownia Komputerowa i Biblioteka Wydziałowa. Wydział ma prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych posiada kategorię A. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana Wydziału pełni prof. Czesław Martysz. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 2 513 studentów, w trybie niestacjonarnym – 1 993 studentów. Wydział Prawa i Administracji od 2003 roku mieści się przy ulicy Bankowej 11B, w nowoczesnym obiekcie dydaktycznym o charakterystycznej kolorystyce i sylwetce.