WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Wydział Teologiczny powstał w 2000 roku. Pierwsze próby stworzenia Wydziału sięgają lat 1989–1991, kiedy Senat UŚ podejmował uchwały dotyczące utworzenia takiej jednostki, wówczas pozostały one jednak wyłącznie intencjonalnymi. Sytuacja uległa zmianie w roku 2000: 9 sierpnia tego roku watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny w Katowicach. Dnia 7 listopada 2000 roku Senat UŚ przyjął stosowną uchwałę, a w grudniu tego samego roku podpisano trójstronne porozumienie w sprawie powołania Wydziału Teologicznego Uniwersytecie Śląskim. Na Wydziale utworzono między innymi Katedry Egzegezy Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Teologii Dogmatycznej, Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej, Teologii Moralnej i Duchowości, Historii Kościoła i Patrologii i Historii Kościoła na Śląsku, a także Teologii Ewangelickiej. Wydział posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych ma kategorię B. W kadencji 2016–2020 funkcję dziekana pełni ks. prof. Antoni Bartoszek. Nadzór nad Wydziałem jako wielki kanclerz sprawuje ks. abp dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale kształcono w trybie stacjonarnym 308 studentów, w trybie niestacjonarnym – 61 studentów. Siedzibą Wydziału jest nowoczesny gmach przy ulicy Jordana w Katowicach.