SŁOWO REKTORA

 

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Zbliża się pięćdziesiąta rocznica powstania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2017/2018 obchodzić będziemy półwiecze pracy naukowej i dydaktycznej oraz działalności Uczelni na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Potrzeba powołania w Katowicach instytucji, która stanowiłaby samodzielną wspólnotę uczonych i studentów, zaowocowała utworzeniem w 1968 roku Uniwersytetu Śląskiego na mocy połączenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z działającą w stolicy Górnego Śląska od 1963 roku filią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dnia 1 października 1968 roku w katowickiej Hali Parkowej odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w naszej Alma Mater. Rektorem dziewiątego polskiego uniwersytetu został prof. zw. dr hab. Kazimierz Popiołek.

 

Pięćdziesiąt lat istnienia Uniwersytetu Śląskiego to czas intensywnego rozwoju uczelni żywo reagującej na wyzwania społeczne i gospodarcze związane z przemianami ustrojowymi zainicjowanymi w 1989 roku, członkostwem Polski w Unii Europejskiej, ogólnoświatową rewolucją cyfryzacyjną czy głębokimi zmianami w formule prowadzenia badań naukowych (konsekwentne znoszenie granic między tak zwanymi dyscyplinami humanistycznymi i przyrodniczo-matematycznymi).

 

Dziś Uniwersytet Śląski jest dynamicznie rozwijającą się i największą w regionie uczelnią, która w coraz większym stopniu oddziałuje na otoczenie społeczno-gospodarcze. Może też poszczycić się licznymi osiągnięciami pracowników, studentów oraz absolwentów na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Świadomi zachodzących zmian stale unowocześniamy bazę laboratoryjną, intensyfikujemy kontakty międzynarodowe oraz zwiększamy mobilność badaczy i studentów. Chcemy tworzyć Uniwersytet nowoczesny i otwarty. W tym celu opracowaliśmy plan rozbudowy uniwersyteckiego kampusu w centrum Katowic tak, aby stał się on sercem życia akademickiego oraz wizytówką miasta.

 

Chcemy, by wchodzące w skład planowanego kampusu obiekty tworzyły atrakcyjną strefę kształcenia i nauki, dorównującą poziomem zarówno urbanistycznym, jak i architektonicznym nowoczesnej w swym wizerunku oraz funkcji katowickiej Strefie Kultury. Chcemy Uniwersytetu na miarę marzeń tych, którzy powołali go do istnienia pięćdziesiąt lat temu i wszystkich, którzy wspólnym wysiłkiem kształtują go obecnie.

 

Czas jubileuszu będzie szczególny dla całego środowiska akademickiego: studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz absolwentów, a także wszystkich, którzy przyłączą się do wspólnego świętowania.

 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach