Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”

Uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim towarzyszyło otwarcie wystawy „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni: jej powstanie, poczet rektorów, historia herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej. Z ciekawych faktów wymienić można nadanie masowcowi Polskiej Żeglugi Wielkiej imienia „M/S Uniwersytet Śląski”, ze znaczących wydarzeń – uchwalenie przez Senat dokumentu „Misja Uniwersytetu Śląskiego”.

 

Wystawa prezentuje także wiele aspektów działalności Alma Mater. Z dziedziny nauki interesujące są informacje na temat: przyznania Centrum Studiów Polarnych statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, liczby patentów, budowy i funkcjonowania Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Przedstawione zostały także takie projekty badawcze, jak: Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) i „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap). Współpracę z biznesem ilustruje tablica dotycząca spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US sp. z o.o.

 

Na temat pełnionej przez uniwersytet funkcji dydaktycznej i popularyzatorskiej można przeczytać m.in. w tekstach o Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkole Języka i Kultury Polskiej, Śląskim Festiwalu Nauki, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (w 2014 roku przemianowanych na Indywidualne Studia Międzyobszarowe) oraz Festival of Art and Independent Games, w ramach którego odbywa się Letnia Akademia Gier.

 

Na wystawie przedstawione zostały inwestycje uczelni, służące nie tylko studentom i pracownikom, ale również mieszkańcom regionu. Wymienić tu można m.in. Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA) oraz przebudowę ulicy Bankowej na ogólnodostępny deptak. Jedna z tablic prezentuje działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, inna opowiada o najważniejszym uczelnianym periodyku – „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”. Na kolejnych planszach omówione zostały wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Na jubileuszowej wystawie nie mogło zabraknąć informacji o ludziach związanych z uniwersytetem i wyróżnieniach przez niego nadawanych. I tak, osobne tablice poświęcone zostały przyznawaniu tytułu doktora honoris causa wybitnym postaciom oraz ustanowieniu uczelnianej nagrody „Pro Scientia et Arte”. Ponadto dowiedzieć się można o znanych wykładowcach i gościach uniwersytetu, wybitnych absolwentach, zdobytych przez nich nagrodach i powołanych przez nich stowarzyszeniach.

 

Zaprezentowane zostały również inicjatywy i przedsięwzięcia środowiska studenckiego, w tym Akademicki Związek Sportowy, jedna z pierwszych w Polsce studencka rozgłośnia radiowa – „Egida”, uniwersytecki Chór „Harmonia”, a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” oraz organizowany przez niego Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny.

 

Wystawa będzie towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom organizowanym w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. W wersji elektronicznej dostępna jest na stronie: 50.us.edu.pl/50-lat-us.